Voor Staal Engineering omhelst projectmanagement of projectbegeleiding het traject van initiatieffase tot en met de exploitatie. Dit proces is tijdrovend en vereist deskundigheid, ervaring en inzicht in alle facetten die bij realiseren, onderhoud en exploitatie van openbare ruimten komen kijken. 

Communicatie
Communicatie is cruciaal in projectmanagement. Op basis van een helder en meetbaar opgesteld Programma van Eisen worden de bouwpartners aangestuurd op wat reëel van hen mag worden verwacht. De onderlinge afhankelijkheden worden vooraf bepaald en optimaal afgestemd. Samen met alle bouwpartners, onder begeleiding van de projectmanager, wordt gewerkt aan het gewenste eindresultaat: een project dat voldoet aan alle wensen en eisen van de opdrachtgever en zijn eindgebruikers gedurende de gehele exploitatiefase. 

Balans tussen wensen en mogelijkheden
Het uiteindelijke resultaat valt binnen de oplossingsruimte die het Programma van Eisen, de financiën en de technische mogelijkheden bieden. De projectmanager kent alle mogelijkheden en het is zijn taak binnen oplossingsruimte het maximale resultaat te behalen.

Onze projectmanagers zijn ook risicomanagers. Door altijd risicomanagement mee te nemen in het proces zorgt u ervoor dat het binnen projectplanning en zo moeiteloos als mogelijk verloopt. Hierdoor kan vooraf de bewuste keuze gemaakt worden om risico’s te nemen, te vermijden, te beperken of in te dekken al naar gelang de behoefte van de opdrachtgever. 

Zij hebben kennis van en ervaring in de fysieke projectenwereld en in een complexe (stedelijke) omgeving. Zij kennen de verschillende projectfaseringen, contractvormen en procedures en hebben ervaring met het organiseren van risicosessies en het zorgdragen voor passende stuurinformatie vanuit risico-tooling. Onze project- en risicomanagers helpen u daarom graag bij het inzichtelijk krijgen van de risico’s die zich tijdens de realisatie, onderhoud en exploitatie voor kunnen doen. Vervolgens worden deze risico’s ingeschaald en stellen we gezamenlijk vast waar beheersmaatregelen toegepast dienen te worden.