SSK-raming
Om de haalbaarheid van een project in een vroeg stadium te kunnen beoordelen is er tijdens de beginfase van een project behoefte aan een kostenschatting. De Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) is hiervoor de meest gangbare methode en is de standaardmethode die veel wordt toegepast in de grond-, weg- en waterbouw sector. De vroege inschatting gebeurt met SSK op eenduidige wijze, daarom zijn ramingen veelal volledig en onderling goed te vergelijken. Onze projectmanagers hebben zeer veel ervaring met het opstellen van SSK-ramingen en kunnen u in een vroeg stadium ondersteunen met het inschatten van de haalbaarheid van uw project. 

Directiebegroting of directieraming
In de definitieve fase van het vastleggen van het bestek en tekeningen wordt de directiebegroting of directieraming opgesteld. De directieraming is een raming op regelniveau, gesplitst in materiaal, arbeid en onderneming. Het is de tegenhanger van de gedetailleerde begroting van de aannemer en dient voor de opdrachtgever als maatstaf en handleiding in de beoordeling van de begroting van de aannemer. Het juist en volledig opstellen van een directiebegroting is daardoor cruciaal. Om tot een goede begroting te komen is niet alleen kennis nodig van de laatste normen en prijzen, maar ook specialistische civieltechnische en kennis. Onze medewerkers beschikken over deze kennis en kunnen voor u de gedetailleerde prijsberekening opstellen van de materialen, manuren en onderneming.